پدیده بالکینگ حجیم شدن لجن موجود در سیستم تصفیه فاضلاب است که شناور شدن لجن ناشی از گندیده شدن لجن، بالا آمدن لجن و یا پدیده بالکینگ است.

پدیده بالکینگ چیست؟

پدیده بالکینگ حجیم شدن لجن موجود در سیستم تصفیه فاضلاب است که شناور شدن لجن ناشی از گندیده شدن لجن، بالا آمدن لجن و یا پدیده بالکینگ است. ... ادامه مطلب