تصفیه مقدماتی آب قبل از ورود به واحد تعویض یونی

تصفیه مقدماتی آب

بعضی از مواد موجود در آب می توانند مضر و آلاینده واحدهای تعویض یونی باشند. از این رو برای سلامتی کار واحدهای تعویض یونی بهتر است که این مواد مضر حذف یا بصورت بی ضرر درآیند.

تصفیه مقدماتی آب: بعضی مواد موجود در آب می توانند مضر و آلاینده واحدهای تعویض یونی باشند،برای سلامتی کار  بهتر است که این مواد مضر حذف شود.

مهمترین این آلاینده ها عبارت اند از: 

1- کلرآزاد

همان طور که می دانید برای جلوگیری از رشد باکتری ها به آب کلر می زنند که معمولا غلظت کلر آزاد در آب حدود 0.2 mg/l است. اگر غلظت کلر تا این حد کم باشند تاثیر سوئ آن بر واحدهای تعویض یونی قبل چشم پوشی است ولی اگر غلظت کلر بیشتر از 0.5 mg/l شود در آن صورت ممکن است شبکه رزین را مورد حمله قرار دهد و باعث فرسایش فیزیکی رزین ها گردد.

در واحدهای بزرگ تعویض یونی که مقدار حجم رزین زیاد است این فرسایش فیزیکی، از نظر اقتصادی ضرر قابل توجهی را باعث می شود. برای از بین بردن مشکل کلر آزاد می توان آب را قبل از ورود به واحد تعویض یونی از فیلترهای حاوی ذرات زغال فعال عبور داد و یا بی سولفیت سدیم به آب اضافه کرد تا کلر آزاد  تبدیل به یون کلراید شود.

2- مواد معلق و رنگ

مواد ریز معلق می توانند باعث مسدود شدن حفره های سطح رزین ها شوند که در عمل منجر به کاهش راندمان تعویض یونی می شود. برای حذف آلایند ها بهتر است آب قبل از ورود به واحد تعویض یونی از فیلتر شنی یا زغال فعال عبور داده شود.

3- آلودگی آهن

تقریبا مقدار زیادی آهن همراه با مواد آلی جذب شده روی رزین های آنیونی دیده می شود. از این رو ترکیبی از تمیز کردن آهن و مواد آلی می تواند به بهتر شدن راندمان رزین کمک کند. برای تمیز کردن رزین می توان از کلریدریک اسید 10 درصد و یا محلول سدیم دی تیونیت استفاده کرد که باعث کاهش یون آهن موجود و تبدیل به فرم یون آهن دو ظرفیتی که محلول تر است می گردد. اگر شستشو با آب نمک قلیایی دنبال شود نتایج بهتری به دست می آید.

4- آلاینده های آلی 

شستشوی منظم (هفتگی یا ماهانه) بلا محلول آب نمک قلیایی باعث حذف آلاینده های آلی خواهد شد. رزین را طبق روش های معمول احیا می کنند و سپس محلول 10 درصد نمک طعام سودسوزآور 2 درصد ( محلول آب نمک قلیایی ) را تا دمای 40 درجه سانتی گراد گرم کرده و بستر رزین را از محلول فوق پر می کنند. پس از گذشت 10 -5 ساعت محلول آب نمک قلیایی را خارج می سازند.

5-  املاح زیاد آب

اگر TDS آب خیلی بیش از 400ppm باشد استفاده از روش های دیگر (به ویژه اسمز معکوس) برای کاهش TDS آب ورودی به رزین ها توصیه می شود.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند