جذب آلاینده ها به وسیله کربن فعال پودری

جذب به وسیله کربن فعال روشی است که ازآن جهت حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی، مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود.

نتایج حاصله در مورد حذف آنتی بیوتیک های محلول درآب مقطر از 57تا97درصد متغیر بوده است. همچنین درمورد میزان مورد استفاده کربن فعال، برای10 و 20 میلی گرم در لیتر به ترتیب 81 تا 98 درصد بوده است.

در مورد آب رودخانه، درصد حذف آنتی بیوتیک ها از49تا73درصد متغیر بوده است و درمورد استفاده از مقادیر مختلف کربن فعال، در مورد 10 و 20 میلی گرم در لیتر، به ترتیب 65 تا 100 درصد بوده است. با استفاده از دوز 50میلی گرم در لیتر ازکربن فعال، درهر دو مورد آب مقطر و آب رودخانه، برای همه ترکیبات، میزان حذف بیش از 90% بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از کربن فعال پودری در دوزهای معمول، روش مناسبی جهت حذف این ترکیبات دارویی است.

کربن فعال

دیدگاه ها غیر فعالند