صافی ها در تصفیه آب : عبارت اسـت از عبور دادن آب از بسترهای متخلخل که در اثر آن مواد معلقی که ابعاد آنها بزرگتر از تخلخل لایه ها می بـاشد

صافی ها در تصفیه آب

صافی ها در تصفیه آب : عبارت اسـت از عبور دادن آب از بسترهای متخلخل که در اثر آن مواد معلقی که ابعاد آنها بزرگتر از تخلخل لایه ها می بـاشد ... ادامه مطلب