آلومینات سدیم پودر سفید رنگ و بی بو است که به عنوان یک کمک منعقد کننده در تصفیه خانه ها کاربرد دارد.فرمول شیمیایی این پودر NaAlo2 است.

آلومینات سدیم

آلومینات سدیم پودر سفید رنگ و بی بو است که به عنوان یک کمک منعقد کننده در تصفیه خانه ها کاربرد دارد.فرمول شیمیایی این پودر NaAlo2 است. ... ادامه مطلب