MBR اصطلاحی است که برای تعریف فرآیندهای تصفیه فاضلاب استفاده می شود که درآن یک غشا به عنوان مثال میکروفیلتراسیون یا اولترافیلتراسیون، با یک فرآیند بیولوژیکی یکپارچه شده است ( به طور خاص یک بیوراکتور رشد معلق).

تقریبا کلیه فرآیندهای MBR موجود امروزه از غشاء به عنوان فیلتر استفاده می کنند و مواد جامد را که توسط فرآیند بیولوژیکی تولید می شوند، حذف می کنند و در نتیجه پساب حاصل از محصول شفاف و ضدعفونی می شود.

MBR به انگلیسی membrane bioreactor به فارسی بیوراکتور غشائی

بیوراکتور غشائی در اصل نسخه ای از سیستم لجن فعال معمولی (CAS) است: در حالی که فرآیند CAS از یک کلاریفایر ثانویه یا مخزنی برای جداسازی جامد/مایع استفاده می کند، یک MBR از یک غشا برای این عملکرد استفاده می کند. این امر تعدادی مزایا مربوط به کنترل فرآیند و کیفیت آب را ارائه می دهد.