انواع مواد منعقد کننده : علاوه بر قدرت منعقدکنندگی باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده،و مازاد آن ها هیچ گونه مسمومیتی ایجاد ننماید.

انواع مواد منعقد کننده

انواع مواد منعقد کننده : علاوه بر قدرت منعقدکنندگی باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده،و مازاد آن ها هیچ گونه مسمومیتی ایجاد ننماید. ... ادامه مطلب
کیفیت و کمیت رسوب : عوامل زیادی در مقدار رسوب ایجاد شـده،و نیز کیفیت آن (از نظر نرم یا سفت بودن، چسبنده و غیرچسبنده بودن) اثر دارند.

کیفیت و کمیت رسوب

کیفیت و کمیت رسوب : عوامل زیادی در مقدار رسوب ایجاد شـده،و نیز کیفیت آن (از نظر نرم یا سفت بودن، چسبنده و غیرچسبنده بودن) اثر دارند. ... ادامه مطلب
پلی الکترولیت : این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که خاصیت پلیمری و الکترولیتی دارند و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند.

پلی الکترولیت

پلی الکترولیت : این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که خاصیت پلیمری و الکترولیتی دارند و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند. ... ادامه مطلب