نانوفیلتراسیون(NF) در تصفیه آب

نانوفیلتراسیون (NF)

نانوفیلتراسیون(NF) در تصفیه آب شکلی از فیلتراسیون است که غشاءها را به منظور جداسازی سیالات یا یون های گوناگون به کار می گیرد.

نانو فیلتراسیون به صورت اسمز معکوس

نانوفیلتراسیون به صورت اسمز معکوس ملایم تری عنوان می گردد، چرا که حفرات غشائی بزرگتری در مقایسه با غشاءهای اسمزمعکوس دارد. به دلیل اینکه این غشاءها در فشار بسیار پایین تری کار کرده و برخی از مواد معدنی را از خود عبور می دهند، نانوفیلتراسیون می تواند در مواردی که حذف بالای مواد آلی مورد نیاز است و همچنین در حذف متوسط مواد معدنی کاربرد داشته باشد.

نانوفیلتراسیون

این روش قادر به تغلیظ شکر، نمک های دو ظرفیتی و پروتئین ها می باشد. مزیت این روش بر اسمزمعکوس این است که نانوفیلتراسیون معمولا در بازیافت های بالاتری کار می کند، در نتیجه در کل آب مصرفی، صرفه جویی خواهد شد که ناشی از سرعت جریان با غلظت پایین تر است. ولی این روش در مورد ترکیبات آلی با جرم مولکولی پایین مانند متانول، موثر نیست. نانوفیلتراسیون از نظر هزینه انرژی و دفع یون و ابعاد حفرات، در بین روش های دیگر شرایط بهینه ای را ایجاد کرده است. با یک نانوفیلتر می توان میزان غلظت یک باکتری را در یک محصول غذایی محلول به صفر رساند.

نانوفیلتراسیون(NF) در تصفیه آب شکلی از فیلتراسیون است که غشاءها را به منظور جداسازی سیالات یا یون های گوناگون به کار می گیرد.

 

فیلتراسیون یک پروسه مکانیکی یا فیزیکی است که ذرات معلق و کلوئیدی را از مایعات جدا کرده با محیطی که تنها مایع می تواند عبور کند.

در فرآیند تصفیه آب معمولی، فیلتراسیون معمولا به معنای انعقاد و رسوب گذاری است.

تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس فرایندی فیزیکی است که می توان محلولی به کمک یک غشا نیمه تراوا، حلال تقریبا خالص تهیه کرد.

اسمز معکوس می توان حدود 99% مواد معدنی حل شده و 97% مواد آلی و کلوئیدی آب را حذف کند.
تکنولوژی اسمز معکوس در دهه های اخیر با به بازار آمدن،
انواع جدید از غشاها، به طور قابل توجهی گسترش یافته است.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند