کیفیت و کمیت رسوب

 عوامل موثر در کیفیت و کمیت رسوب

عوامل زیادی در مقدار رسوب ایجاد شـده،و نیز کیفیت آن (از نظر نرم یا سفت بودن، چسبنده و غیرچسبنده بودن) اثر دارند از جمله:

کیفیت و کمیت رسوب : عوامل زیادی در مقدار رسوب ایجاد شـده،و نیز کیفیت آن (از نظر نرم یا سفت بودن، چسبنده و غیرچسبنده بودن) اثر دارند.

الف)جنس سطح:

تردیدی نیست که جنس سطح هم برکیفیت رسوب تاثیر دارد،
و هم برکیفیت آن به ویژه از نظر چسبنده یا غیرچسبنده بودن موثر است. 

ب)PH و قلیاییت آب:

با توجه به آنکه اولا PH های مختلف جنس رسوب می تواند فرق کند،
و ثانیا حلالیت بعضی از نمک ها به PH بستگی دارد،
می تواند انتظار داشت که PH نقش کلیدی هم در کمیت و هم در کیفیت رسوب داشته باشد.
تجربه ها نشان می دهد که قلیاییت آب در تشکیل رسوب ممانعت کننده
از خوردگی فولاد توسط آب موثر است و باعث کاهش نرخ خوردگی فولاد می شود.

ج)آنالیز آب:

کلراید و سولفات باعث افزایش خوردگی آب میشوند
از این رو نسبت مجوع غلظت کلراید و سولفات به غلظت قلیاییت به عنوان شاخص خوردگی آب در نظر گرفته می شود.

د)زمان و سرعت ترسیب:

هرچه سرعت ترسیب کندتر باشد رسوب تولید شده غیر متخلخل تر و سفت تر خواهد بود.
علاوه برآن، گذشت زمان چسبندگی بین سطح و رسوب را افزایش خواهد داد.

ه)تاثیر عوامل هیدرودینامیکی:

حرکت سیال روی کیفیت رسوب اثر می گذارد.
در سیستم هایی که آب در گردش است، رسوب کربنات کلسیم ایجاد شـده سفت و سخت است،
ولی در آب های ساکن، کریستال های کربنات کلسیم نرم و غیرچسبنده می گردند.
به علاوه تلاطم جریان باعث تسریع در ایجاد رسوب می گردد، در صنایع بسیار دیـده شـده اسـت،
که در قسمت مستقیم یک خط لوله رسوبی ایجاد نشده است،
ولی در زانویی های همان خط لوله، رسوب گذاری شدید انجام شـده است.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند