دلتامترین حشره کش متعلق به خانواده پریتروئید است.

دلتامترین در خارج از منزل بر روی چمن ها، باغ های زینتی، زمین های گلف و در داخل خانه به عنوان یک نقطه یا ترک و شکاف استفاده می شود. در خالص ترین شکل، دلتامترین بلورهای بی رنگ و سفید که هیچ بویی ندارند.

کاربرد دلتامترین :

برای مباره با آفات مختلف محصولات زراعی ودرختان از جمله حشرات مکنده درسیب وگلابی، لارو پروانه ها ،شته ها ،کرم سیب ولیسه سیب،مبارزه با عسلک وبمزیا درنباتات گلخانه ای ودر مبارزه باآفات نباتات زینتی  کاربرد دارند.

دلتامترین DELTAMETHRIN