کربن فعال پودری

جذب آلاینده ها به وسیله کربن فعال پودری

جذب به وسیله کربن فعال روشی است که ازآن جهت حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی،
مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود.

نتایج حاصله در مورد حذف آنتی بیوتیک های محلول درآب مقطر از 57تا97درصد متغیر بوده است.
همچنین درمورد میزان مورد استفاده کربن فعال، برای10 و 20 میلی گرم در لیتر به ترتیب 81 تا 98 درصد بوده است.

در مورد آب رودخانه، درصد حذف آنتی بیوتیک ها از49تا73درصد متغیر بوده است
و درمورد استفاده از مقادیر مختلف کربن فعال، در مورد 10 و 20 میلی گرم در لیتر،
به ترتیب 65 تا 100 درصد بوده است. با استفاده از دوز 50میلی گرم در لیتر ازکربن فعال،
درهر دو مورد آب مقطر و آب رودخانه، برای همه ترکیبات، میزان حذف بیش از 90% بوده است.
نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از کربن فعـال پودری در دوزهای معمول، روش مناسبی جهت حذف این ترکیبات دارویی است.

کربن فعال پودری روشی است که با حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی،مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود.
امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند