کیفیت فاضلاب صنایع نساجی چگونه است؟

صنایع نساجی از جمله صنایع دارای فاضلاب های محتوی آلاینده های متعدد و پیچیده است،
که روش های متداول تصفیه فاضلاب قادر به حذف این نوع آلاینده ها نیستند. فاضلاب رنگی از صنایع نساجی و ویا صنایع استفاده کننده
از رنگ مثل کاغذ سازی، چرم سازی و داروسازی تولید می شود که همراه با آلاینده های دیگر از محیط صنایع وارد محیط زیست می شوند.
در فاضلاب نساجی به علت استفاده از برخی ترکیبات افزودنی اسیدی مانند اسید استیک، ریتاردر، سافتنر و غیره باعث اسیدی شدن و پایین آمدن ph می شود. ترکیبات رنگی موجود در فاضلاب نساجی دارای مجموعه پیچیده ای از ترکیبات الی و معدنی است
که بیشتر این ترکیبات در مقابل تجزیه بیولوژیکی مقاومند و باعث از بین رفتن میکروارگانیسم های طبیعی موجود در فاضلاب و تصفیه خانه می شوند.
علاوه بر این ترکیبات، دارای فلزات سنگینی مانند کروم و سرب و همچنین برخی ترکیبات سرطانزا مانند بنزن و مشتقات ان، ترکیبات آمین و نیترو نیز وجود دارد.

ترکیبات معدنی در فاضلاب نساجی باعث افزایش سختی، کدورت و رشد بیش از حد جلبک می شود که به محیط زیست آسیب میرساند. به همین خاطر تصفیه فاضلاب نساجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

فاضلاب صنایع نساجی در محیط زیست چه اثراتی دارد؟

ترکیبات معدنی موجود در فاضلاب نساجی باعث افزایش سختی، کدورت و رشد بیش از حد جلبک می شود
که می تواند به محیط زیست از جمله جانداران و منابع آبی آسیب بسزایی بگذارد.
به همین خاطر تصفیه فاضلاب نساجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بارز ترین مشخصه پساب نساجی رنگی بودن ان است.
این ترکیبات در بسیاری از صنایع تظیر نساجی، دباغی و کاغذ مورد مصرف می باشند.
وجود ترکیبات رنگی در محیط مانع از نفوذ پرتو نور به محیط ابی شده و فرایند فتوسنتز را کند می کند
و همین امر موجب کاهش فعایت های سنتزی گیاهان آبزی و در نتیجه باعث تهدید کل سیستم می شود.
با توجه به تهدید ها و خطراتی که فاضلاب نساجی برای محیط زیست و جوامع دارد،
قوانین دولتی به ویژه در کشور های در حال توسعه شدید تر شده است
و استاندارد های بین المللی محیط زیستی شدیدی در مورد تخلیه فاضلاب نساجی تدوین شده است.

چه فرآیند هایی برای تصفیه فاضلاب نساجی کاربرد دارد؟

فرایندهای مختلفی برای تصفیه فاضلاب نساجی مورد استفاده قرار می گیرد
مانند تصفیه بیولوژیکی که ار فرایند های ارزان و مرسوم می باشد،
تصفیه شیمیایی و تصفیه فیزیکی. یکی از موثر ترین و مخرب ترین روش های تصفیه فاضلاب نساجی استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته است.
در این روش رادیکال های هیدروکسیل که قدرت اکسید کنندگی قوی دارند با واکنش با مولکول های رنگ باعث تخریب مولکول های رنگ می شوند.

فاضلاب هر بخش از فرایند های صنایع نساجی شامل چه مواد های شیمیایی است؟

در بخش های مختلف صنعت نساجی مواد های شیمیایی متفاونی به فرایند اضافه می شود که باعث می شود مشخصات فاضلاب هر بخش متمایز باشد.
آهار زدایی، در فاضلاب آلاینده هایی مانند نشاسته، چربی ها و واکس وجود دارد.
در فرایند پشم شویی، سودسوزآور، واکس، گریس، سودا، سیلیکات سدیم، مواد فیبری وجود دارد.
فرایند شیمیایی سفید کاری، هیپوکلریت، کلراین، سودسوزآور، اسید ها، هیدروژن پراکسید، سدیم سیلیکات در فاضلاب نساجی وجود دارد.
حریر سازی، سودسوز آور در فاضلاب نساجی وجود دارد.
در فرایند شیمیایی رنگرزی، انواع رنگ، مواد کمکی، مواد شیمیایی، صابون در فاضلاب نساجی وجود دارد
و همچنین آلاینده موجود در فرایند شیمیایی چاپ، رنگ ها، ضخیم کننده ها و مواد کمکی هستند.

چه رویکردی برای مدیریت فاضلاب صنایع نساجی وجود دارد؟

یکی از روش های مدیریت فاضلاب و کاهش آلودگی، استفاده از مواد شیمیایی با آلودگی کم به جای مواد شیمیایی آلوده تر است.  

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند