ممبران بیوراکتور یک فناوری جدید در تصفیه فاضلاب است که ترکیبی از تکنولوژی ممبران و تصفیه بیولوژیکی است. مدل های ممبران در ته نشینی ثانویه در انتهای تصفیه فاضلاب بیولوژیکی استفاده می شوند.

ماژول های غشایی برای جایگزینی حوضچه ی  ته نشینی در پایان تصفیه بیولوژیکی، برای حفظ غلظت بالای لجن فعال در بیوراکتور مورد استفاده قرار می گیرند. فاضلاب با پایین نگهداشتن سطح لجن فعال عمدتا از تجهیزات جداسازی غشاء برای به دام انداختن لجن فعال و مواد آلی در فاضلاب استفاده می کند.

بیوراکتور غشایی کارآمد، در جداسازی مایع و جامد اثر جداسازی به مراتب بهتری از مخزن ته نشینی است، کیفیت پساب مناسب است، مواد معلق و کدورت فاضلاب نزدیک به صفر است. اثر فاضلاب با بهره برداری بالا از غشاء و فرآیندهای غشایی اجازه می دهد تا میکروارگانیسم ها به طور کامل در بیوراکتور به دام می افتد.