کیفیت آب برای پرورش ماهی

آب مطلوب و مناسب پرورش ماهی، آب زنده یا آب قابل زیست است که دارای موجودات زنده می باشد و تولیدات طبیعی آن مصرف تغذیه ماهی می شود. آب چاه های عمیق، آب زنده نیست زیرا فقط حاوی املاح معدنی می باشد و موجودات زنده در آن دیده نمی شود.

از عوامل مهمی که در زندگی ماهی ها اثرات متقابلی دارند و می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دما

برای انواع مختلف ماهی ها، دمای مناسب برای زیست متفاوت است. به عنوان مثال مناسب ترین دمای آب برای ماهیان گرم آبی مانند کپور حدود 25-15درجه سانتی گراد و برای ماهیان سرد آبی مانند قزل آلا 18-15 درجه سانتی گراد می باشد.

اکسیژن

اکسیژن کمتر از چهار میلی گرم در لیتر برای بیشتر ماهی ها غیر قابل تحمل است. اکسیژن از هشت میلی گرم در لیتر به بالا، نشان دهنده اکسیداسیون شدید (مخصوصا در دمای بالا) می باشد که نتیجه رشد سریع فیتوپلانکتون است. در طول شب به دلیل مصرف زیاد اکسیژن توسط پلانکتون ها و ماهی ها میزان اکسیژن در نزدیکی های صبح بسیار کم می شود و ماهی ها با کمبود اکسیژن روبرو می شوند.

T.D.S

T.D.S آب برابر با ppm2000 مناسب است. گاهی ممکن است به دلیل انحلال خاک در آب T.D.S به حدود ppm8000 برسد که باید تعویض آب به روش مناسب انجام پذیرد.

هیدروژن سولفید

میزان این گاز باید در استخر پرورش ماهی صفر باشد. وجود گاز هیدروژن سولفید نشان دهنده آلودگی در کف استخر است و باید لجن زدایی گردد.

گاز کربنیک

هرچه میزان این گاز کمتر باشد، بهتر است. وجود گاز کربنیک در استخرهای ماهی ها موجب کاهش PH می گردد. لازم به ذکر است که PH مناسب آب برای پرورش ماهی حدود 8-7 می باشد.

از عوامل دیگر می توان به ازت، متان، آمونیاک و منبع آب اشاره کرد که همگی در زندگی ماهی ها اثرات متقابل دارند.

کیفیت آب برای پرورش ماهی

 

                                                       کیفیت آب مناسب پرورش ماهی

پارامترها

محدوده مناسب

ماهی گرم آبی

ماهی سرد آبی

دما

30-16 درجه سلسیوس

17-9درجه سلسیوس

اکسیژن

9-2میلی گرم در لیتر

12-6میلی گرم در لیتر

(CO2)

20 میلی گرم در لیتر

>15میلی گرم در لیتر

PH

5/9-5/6

8-5/6

شفافیت

35-15 سانتیمتر

 

TDS

 

200>میلی گرم در لیتر

EC

>8000میکروموس

 

TSS

 

80>میلی گرم در لیتر

قلیائیت کل

75<میلی گرم در لیتر

20<میلی گرم در لیتر

سختی کل

400میلی گرم در لیتر

400>میلی گرم در لیتر

نیتریت

>2/0میلی گرم در لیتر

>02/0

نیترات

5-2میلی گرم در لیتر

 

آمونیاکN-NH3

>2/0میلی گرم در لیتر

>01/0میلی گرم در لیتر

آهن کل

>9/0میلی گرم در لیتر

>0/2میلی گرم در لیتر

مس

005/0-1/0

005/0-1/0 میلی گرم در لیتر

هیدروژن سولفوره

>002/0میلی گرم در لیتر

صفر