01144442649_01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

از این پمپ برای انتقال آب از مخازن یا آبهای زیرزمینی استفاده می شود که این پمپ ها توانایی انتقال ذرات معلق جامد را ندارد . این پمپ ها با توجه به مکان مورد نیاز تولید و طراحی میشوند.

ادامه مطلب

لجن ها با لزجیت بالا از ته نشینی اولیه یا ترکیبی از لجن فعال دفعی ، کف ناشی از زلال سازها ، لجن خام و هضم شده تغلیظی به روش ثقلی است ، شناورسازی و سانتریفوژ کردن ، تولید می شوند.

ادامه مطلب