کلر همچنین به نام هیپوکلریت کلسیم و با فرمول شیمیایی 2(Ca (OCl شناخته می شود. 

ادامه مطلب