چکیده سابقه و هدف: پساب فاضلاب در بيمارستان ها به علت تحولات خدمات و محصولات پزشكي، طي دهه هاي اخير رو به افزايش است. اهداف: ویژگی های فاضلاب بیمارستانی مواد و روش ها: پارامترهای اندازه گیری در فاضلاب بیمارستان ها: تعیین pH، میزان اکسیژن بیوشیمیایی (BOD5)، تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD)، کل مواد جامد معلق (TSS)، کل نیتروژن(TKN) ، کل فسفر (TP)، فلزات سنگین، کل فرم های کل (TC) و تعداد کل باکتری های هتروتروفیک (THBC)

ادامه مطلب