کیفیت آب برای پرورش ماهی آب مطلوب و مناسب پرورش ماهی، آب زنده یا آب قابل زیست است که دارای موجودات زنده می باشد و تولیدات طبیعی آن مصرف تغذیه ماهی می شود. آب چاه های عمیق، آب زنده نیست زیرا فقط حاوی املاح معدنی می باشد و موجودات زنده در آن دیده نمی شود.

ادامه مطلب