تضفیه فاضلاب متشکل از یک سری فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد که باعث از بین رفتن باکتری ها و تصفیه فاضلاب می شود.

ادامه مطلب