متانول (Hydroxymethane)  یک مایع با فرمول شیمیایی (CH3OH) است.

ادامه مطلب