پکینگ ها جزء یکی از مهم ترین قسمت های برج خنک کننده می باشد.  پکینگ حداکثر تماس بین هوا و آب را ایجاد می کند. بنابراین انتخاب پکینگ مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد.

ادامه مطلب