حوضچه کلرزنی قبل از دفع فاضلاب به محیط زیست باید آن را گندزدایی کرد تا باکتری های آن از بین بروند. در سال هاست قبل از گاز کلر و یا مشتقات آن مانند پرکلرین و... برای ضدعفونی کردن آب و فاضلاب استفاده می شود.

ادامه مطلب