ته نشيني يكي از مهمترين مراحل تصفيه آب، استفاده از حوض هاي ته نشيني است كه به منظور جداسازي مواد معلق ريزو درشت و نيز كلوئيدهاي منعقد شده مورد استفاده قرار مي گيرند كه اين عمل با كمك نيروي وزن انجام ميگيرد.

ادامه مطلب