پلی الکترولیت : این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که خاصیت پلیمری و الکترولیتی دارند و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند.

پلی الکترولیت

پلی الکترولیت : این ترکیبات مولکول هایی با زنجیر طولانی هستند که خاصیت پلیمری و الکترولیتی دارند و می توانند اندازه لخته ها را بزرگتر کنند. ... ادامه مطلب