کربن سیاه توسط تجزیه حرارتی، من جمله انفجار،یا احتراق ناقص ترکیبات کـربن هیدروژن است و از ذرات ریز تشکیل شده که عمدتا از کربن تشکیل شده است.

کربن سیاه

کربن سیاه توسط تجزیه حرارتی، من جمله انفجار،یا احتراق ناقص ترکیبات کربن هیدروژن است و از ذرات ریز تشکیل شده است که عمدتا از کربن تشکیل شده است. ... ادامه مطلب