فرمالین _ فرمالدهید: یک ترکیب شیمیایی ساده از هیدروژن، اکسیژن و کربن است. فرمالدهید یکی از ترکیبات شناخته شده و خوب در تجارت است.

فرمالین _ فرمالدهید

فرمالین _ فرمالدهید: یک ترکیب شیمیایی ساده از هیدروژن، اکسیژن و کربن است. فرمالدهید یکی از ترکیبات شناخته شده و خوب در تجارت است. ... ادامه مطلب