دوزینگ پمپ چیست؟ یک پمپ جابه جایی مثبت می باشد و به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی یا مواد دیگر را به جریان آب، گاز یا بخار تزریق کند.

دوزینگ پمپ چیست؟

دوزینـگ پمپ چیست؟یک پمپ جابه جایی مثبت می باشد و به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی یا مواد دیگر را به جریان آب، گاز یا بخار تزریق کند. ... ادامه مطلب