سم فایکام حشره کشی موثر بر روی آفات خانگی و صنعتی بوده و از گروه کاربا مات  به شکل پودر قابل تعلیق در آب  با 80% ماده موثره بندیوکارب می باشد.

سم فایکام

سم فایکام حشره کشی موثر بر روی آفات خانگی و صنعتی بوده و از گروه کاربا مات  به شکل پودر قابل تعلیق در آب  با 80% ماده موثره بندیوکارب می باشد. ... ادامه مطلب