حوضچه کلر زنی :در سال هاست قبل از گاز کلر و یا مشتقات آن مانند پرکلرین و... برای ضدعفونی کردن آب و فاضلاب استفاده می شود.

حوضچه کلر زنی

حوضچه کلر زنی :در سال هاست قبل از گاز کلر و یا مشتقات آن مانند پرکلرین و... برای ضدعفونی کردن آب و فاضلاب استفاده می شود. ... ادامه مطلب