جوهرنمک سپتامل

جوهرنمک با بوی تند است که به صورت طبیعی در معده ما هم یافت می شودهیدروکلریک اسید یک اسید قوی که در صنایع و منازل نیز کاربرد دارد. ... ادامه مطلب