ته نشيني به منظور جداسازي مواد معلق ريزو درشت و نيز كلوئيدهاي منعـقد شده مورد استفاده قرار مي گيرنـد كه با كمك نيروي وزن انجام ميگيرد.

ته نشینی

ته نشيني به منظور جداسازي مواد معلق ريزو درشت و نيز كلوئيدهاي منعـقد شده مورد استفاده قرار مي گيرنـد كه با كمك نيروي وزن انجام ميگيرد. ... ادامه مطلب