هیپوکلریت سدیم ترکیبی است که می تواند برای تصفیه آب مورد استفاده قرار گیرد. در مقیاس بزرگ برای تصفیه سطح ، سفید کننده و... استفاده می شود.

هیپوکلریت سدیم

هیپوکلریت سدیم ترکیبی است که می تواند برای تصفیه آب مورد استفاده قرار گیرد. در مقیاس بزرگ برای تصفیه سطح ، سفید کننده و... استفاده می شود. ... ادامه مطلب