تصفیه مقدماتی آب: بعضی مواد موجود در آب می توانند مضر و آلاینده واحدهای تعویض یونی باشند،برای سلامتی کار بهتر است که این مواد مضر حذف شود.

تصفیه مقدماتی آب

تصفیه مقدماتی آب: بعضی مواد موجود در آب می توانند مضر و آلاینده واحدهای تعویض یونی باشند،برای سلامتی کار بهتر است که این مواد مضر حذف شود. ... ادامه مطلب
هدایت الکتریکی آب EC : کنداکتیویته آب نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است.در واقع آب کاملا خالص، هدایت کننده جریان برق نیست.

هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی آب EC : کنداکتیویته آب نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است.در واقع آب کاملا خالص، هدایت کننده جریان برق نیست. ... ادامه مطلب