مراحل کلرزنی : بلافاصله بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه کلرزنی مقدماتی انجام می گیرد و راندمان کار صافی ها را افزایش می دهد.

مراحل کلرزنی

مراحل کلرزنی : بلافاصله بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه کلرزنی مقدماتی انجام می گیرد و راندمان کار صافی ها را افزایش می دهد. ... ادامه مطلب