خرید-اسید3

خرید اسید

خرید اسید : موادی ترش مزه هستند که توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز، و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه را دارد. ... ادامه مطلب