انواع مواد منعقد کننده : علاوه بر قدرت منعقدکنندگی باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده،و مازاد آن ها هیچ گونه مسمومیتی ایجاد ننماید.

انواع مواد منعقد کننده

انواع مواد منعقد کننده : علاوه بر قدرت منعقدکنندگی باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده،و مازاد آن ها هیچ گونه مسمومیتی ایجاد ننماید. ... ادامه مطلب