01144442649_01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

جذب به وسیله کربن فعال پودری

جذب به وسیله کربن فعال پودری

جذب به وسیله کربن فعال روشی است که ازآن جهت حذف طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی مصنوعی، مزه و بو و مواد آلی طبیعی(NOM) استفاده می شود.

نتایج حاصله در مورد حذف آنتی بیوتیک های محلول درآب مقطر از 57تا97درصد متغیر بوده است. همچنین درمورد میزان مورد استفاده کربن فعال، برای10 و 20 میلی گرم در لیتر به ترتیب 81 تا 98 درصد بوده است. در موردآب رودخانه، درصد حذف آنتی بیوتیک ها از49تا73درصد متغیر بوده است ودرمورد استفاده از مقادیرمختلف کربن فعال، در مورد10 و 20 میلی گرم در لیتر، به ترتیب 65 تا 100 درصد بوده است. با استفاده از دوز50میلی گرم در لیتر ازکربن فعال، درهر دو مورد آب مقطر و آب رودخانه، برای همه ترکیبات، میزان حذف بیش از 90% بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از کربن فعال پودری در دوزهای معمول، روش مناسبی جهت حذف این ترکیبات دارویی است.