به مخزنی که از جنس کامپوزیت ساخته شده و برای نگه داری، انتقال و انجام فرآیندهای صنعتی در آن استفاده می شود مخزن کامپوزیتی می گویند.

مخزن کامپوزیت

به مخزنی که از جنس کامپوزیت ساخته شده و برای نگه داری، انتقال و انجام فرآیندهای صنعتی در آن استفاده می شود مخزن کامپوزیتی می گویند. ... ادامه مطلب