کیت کلرسنج جهت اندازه گیری کلر موجود در آب مورد استفاده قرار میگیرد، کلرزنی از متداولترین روش گندزدایی آب است و بسیار حائز اهمیت است.

کیت کلرسنج