تصفیه مقدماتی آب: بعضی مواد موجود در آب می توانند مضر و آلاینده واحدهای تعویض یونی باشند،برای سلامتی کار بهتر است که این مواد مضر حذف شود.

تصفیه مقدماتی آب

تصفیه مقدماتی آب: بعضی مواد موجود در آب می توانند مضر و آلاینده واحدهای تعویض یونی باشند،برای سلامتی کار بهتر است که این مواد مضر حذف شود. ... ادامه مطلب
ضدعفونی کردن آب : منظور از ضدعفونی کردن، از بین بردن کلیه عوامل بیماری زا از طریق اضافه کردن عوامل فیزیکی و شیمیایی می باشد.

ضدعفونی کردن آب

ضدعفونی کردن آب : منظور از ضدعفونی کردن، از بین بردن کلیه عوامل بیماری زا از طریق اضافه کردن عوامل فیزیکی و شیمیایی می باشد. ... ادامه مطلب