شرکت صدرآب تولید کننده و مشاوره دهنده در تصفیه فاضلاب صنعتی، بهداشتی، دامداری، کشتارگاه و نساجی در ایران میباشد.

شرکت صدرآب مجری پروژه های تصفیه آب و فاضلاب در شرکتهای بزرگ صنایع غذایی مانند :

کاله، تن ماهی شنگر، تن ماهی سبز چین، شرکت لبنی داله شمال، صنایع غذایی میرود کنار، شرکت پارس کیلکا، باغداران مرکبات رامسر

واحد های مسکن مهر در شمال کشور، اداره زندانهای شهرستان آمل، بهشهر، قائمشهر، ساری ، بیمارستان مهر بهشهر، بیمارستان شهدای بهشهر

شیر و گوشت مهدشت، شیر و گوشت دشت رادین، آوین دشت، دامداری صالحی، صفاری، حصارک

  • صنایع کشتارگاهی از جمله

کشتارگاه میانکاله آراست، تایماز طیور

  • صنایع تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

شرکت بازیافت مفید طبرستان، اکریل تاب، تکمیل تاپ، گل آذین، و بسیاری از صنایع مختلف توسط شرکت صدرآب انجام شده است.

برخی از پروژه های صدرآب

ردیفعنوان کارفرماشرح پروژهمشخصاتآدرس
1شرکت جوجه کشی گهربارانساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی(خروج از لیست صنایع آلاینده)ظرفیت: 25 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 600 میلی گرم بر لیترBOD: 300 میلی گرم بر لیترساری
2شرکت  جوجه کشی هماساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی بزرگترین جوجه کشی استان مازندران(خروج از لیست صنایع آلاینده)ظرفیت: 35 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 600 میلی گرم بر لیترBOD: 300 میلی گرم بر لیترساری
3شرکت جوجه کشی دریاساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزیظرفیت: 25 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 600 میلی گرم بر لیترBOD: 300 میلی گرم بر لیترساری
4شرکت جوجه کشی تقویساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزیظرفیت: 15 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 800 میلی گرم بر لیترBOD: 500 میلی گرم بر لیترساری
5شرکت جوجه کشی مرغک سهیلقرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعالظرفیت: 30 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 1000 میلی گرم بر لیترBOD5: 600 میلی گرم بر لیترجویبار
6شرکت جوجه کشی نیلکوقرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعالظرفیت: 20 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 1000 میلی گرم بر لیترBOD5: 600 میلی گرم بر لیترجویبار
7شرکت جوجه کشی پرینه نورمهندسی مجدد، نصب تجهیزات و بهینه سازی سیستم تصفیه خانهظرفیت: 20 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 1000 میلی گرم بر لیترBOD5: 700 میلی گرم بر لیترمحمود آباد
8شرکت جوجه کشی سیمرغ جویبارقرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعالظرفیت: 20 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 1000 میلی گرم بر لیترBOD5: 600 میلی گرم بر لیترجویبار
9رستوران لاله زارقرار داد طراحی سیستم چربی گیر و سپتیک تانکمشخصات پساب ورودی:COD: 1000 میلی گرم بر لیترBOD5: 600 میلی گرم بر لیترآمل
10مجتمع شیر و گوشت دشت رادینقرارداد طراحی سیستم تصفیه خانه واحد دامداری 5000 راسیظرفیت: 600 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: >40000 میلی گرم بر لیترBOD5> 20000 میلی گرم بر لیترتاکستان استان البرز
11کشتارگاه مرغ طلاییمهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه مرغ طلایی با سیستم بی هوازی UAFBR   (خروج از لیست صنایع آلاینده)ظرفیت: 150 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 6000 میلی گرم بر لیترBOD5: 3500 میلی گرم بر لیتر کمربندی نوشهر
12کشتارگاه طیور میانکالهنصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.Oظرفیت: 50 متر مکعب در روزمشخصات آب ورودی:TDS> 2500 میلی گرم بر لیترمشخصات خروجی:mg/lit TDS<80جویبار
مشاوره و آموزش راهبری و مهندسی مجدد تصفیه خانه کشتارگاه مرغ و اصلاح  واحد بی هوازی UASBظرفیت: 400 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 5800 میلی گرم بر لیترBOD5: 3800 میلی گرم بر لیتر
13کشتارگاه آراستمشاوره و برگزاری دوره های آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه مرغظرفیت: 300 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 5000 میلی گرم بر لیترBOD5: 3000 میلی گرم بر لیترآمل
14کشتارگاه طیور تایمازطراحی سیستم تصفیه خانه به روش شیمیایی و بیولوژیکیظرفیت: 600 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 4000 میلی گرم بر لیترBOD5:2500 میلی گرم بر لیترواقع در کیلومتر 10 جاده بندر ترکمن به آق قلا
15مجتمع مازند چیندکمشاوره و آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه و مزرعه پرورش بلدرچینظرفیت: 50 متر مکعب در روزبهنمیر
16شرکت کاله گوشتی مازندرانارتقا و مهندسی مجدد واحد هوازیظرفیت: 200 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 4000 میلی گرم بر لیترBOD5: 2500 میلی گرم بر لیترآمل
17شرکت لبنی داله شمالقرارداد مشاوره و مهندسی مجددظرفیت: 20 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 5000 میلی گرم بر لیترBOD5:3000 میلی گرم بر لیتربهشهر جاده کمربندی نرسیده به پلیس راه
18شرکت تولید کنسرو ماهی سبزچین شمالمشاوره جهت بهینه سازی سیستم تصفیه خانهظرفیت: 60 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 11000 میلی گرم بر لیترBOD5: 5000 میلی گرم بر لیترسوادکوه
19شرکت تولید تن ماهی شنگرانجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازیظرفیت: 10 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 12000 میلی گرم بر لیترBOD5: 8000 میلی گرم بر لیتربهشهر
20شرکت تولید محصولات غذایی میرود کنارطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازیظرفیت: 15 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 11000 میلی گرم بر لیترBOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر بابلسر شهرک صنعتی میرودکنار
21شرکت پارس کیلکاطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازیظرفیت: 5 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 4000 میلی گرم بر لیترBOD5:2500 میلی گرم بر لیتربابلسر شهرک صنعتی میرود کنار
22شرکت تولید کنسانتره باغداران مرکبات رامسرانجام فاز مطالعاتی سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازیظرفیت: 110 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 23000 میلی گرم بر لیترBOD5: 11000 میلی گرم بر لیتررامسر
23شرکت بازیافت مفید طبرستانمشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه، ارتقای سیستم هوادهی ، نصب و اجرای تجهیزاتظرفیت: 30 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 3000 میلی گرم بر لیترBOD5: 2000 میلی گرم بر لیترقائم شهر
24شرکت اکریلتابمشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه(خروج از لیست صنایع آلاینده)ظرفیت: 300 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:پساب حاوی مواد رنگی شیمیایی بهشهر
25شرکت دخانیات سورکمهندسی مجدد و مشاوره در راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتیظرفیت: 40 متر مکعب در روزسورک
26شرکت جوجه کشی فردوسطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش لجنفعالظرفیت: 30 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 1000 میلی گرم بر لیترBOD5: 600 میلی گرم بر لیترجویبار
27شرکت  افق طلایی آرادانجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازیظرفیت: 10 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 12000 میلی گرم بر لیترBOD5: 8000 میلی گرم بر لیتربهشهر
28بیمارستان شهداء بهشهرمهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهظرفیت: 40 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیتربهشهر
29مجتمع شیر و گوشت آوین دشتمهندسی مجدد، نصب و راه اندازی تصفیه خانهظرفیت: 500 متر مکعب پساب دامداری در روزمشخصات پساب ورودی:COD>20000 میلی گرم بر لیترBOD5>12000میلی گرم بر لیترقزوین
30مجتمع شیردوشی دشت رادینطراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشیظرفیت: 100 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 2000 میلی گرم بر لیترBOD5: 1300 میلی گرم بر لیترالبرز – ضیاء آباد
31شرکت جوجه کشی تعاونی 50طراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش لجنفعالظرفیت: 30 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 2000 میلی گرم بر لیترBOD5: 1200 میلی گرم بر لیترجویبار
32جوجه کشی نگین جوجهطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش لجنفعالظرفیت: 30 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 2000 میلی گرم بر لیترBOD5: 1200 میلی گرم بر لیترجویبار
33بیمارستان مهر بهشهرمهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهظرفیت: 40 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیتربهشهر
34دامداری صالحی و صفاریمهندسی مجدد و راه اندازی تصفیه خانهظرفیت: 350 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD>20000 میلی گرم بر لیترBOD5>12000میلی گرم بر لیترورامین
35دامداری حصارکطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعالظرفیت: 350 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD>20000 میلی گرم بر لیترBOD5>12000میلی گرم بر لیترچالتاسیون
36بیمارستان امام خمینی بهشهرمهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهظرفیت: 40 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیتربهشهر
37قالیشویی مهر بهشهرطراحی و ساخت تصفیه خانهظرفیت: 25 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترTSS: 600 میلی گرم بر لیتربهشهر
38دامداری زرین هیوطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعالظرفیت: 150 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD>20000 میلی گرم بر لیترBOD5>12000میلی گرم بر لیترآبیک
39جوجه کشی مامکطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش لجنفعالظرفیت: 25 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 2000 میلی گرم بر لیترBOD5: 1100 میلی گرم بر لیترآمل
40جوجه کشی زربال (وابسته به بنیاد شهید)طراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش لجنفعالظرفیت: 110 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 2000 میلی گرم بر لیترBOD5: 1100 میلی گرم بر لیترآمل
41شرکت گل آذینطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازیظرفیت: 10 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 12000 میلی گرم بر لیترBOD5: 8000 میلی گرم بر لیتربهشهر
42اداره زندان های شهرستان قائمشهرمهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهظرفیت: 150 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیترقائمشهر
43سپید قوی مازندساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزیظرفیت: 8 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD: 150 میلی گرم بر لیترساری
44اداره زندان های شهرستان آملمهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهظرفیت: 150 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیترآمل
45  اداره زندان های شهرستان بهشهرمهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهظرفیت: 60 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیتربهشهر
46مسکن مهر 64 واحدی شهرستان قائمشهرساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزیظرفیت: 35 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیترقائمشهر
47مسکن مهر 80 واحدی شهرستان قائمشهرساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته کامپوزیتی دفنیظرفیت: 45 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 300 میلی گرم بر لیترBOD5: 150 میلی گرم بر لیترقائمشهر
48فرآوری تخم مرغتوکل برافتانساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزیظرفیت: 11 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 5000 میلی گرم بر لیترBOD5: 3000 میلی گرم بر لیترعلی آباد- گلستان
49دامداری صفاری و صالحیطراحی، ساخت و راه اندازیپکیج تصفیه پساب شیردوشی کامپوزیتی به روش IFASظرفیت: 70 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD>2500 میلی گرم بر لیترBOD5>1500میلی گرم بر لیترورامین
50کانون اصلاح و تربیت شهرستان ساریساخت و راه اندازی تصفیه خانه بتنیظرفیت: 60 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 500 میلی گرم بر لیترBOD5: 250 میلی گرم بر لیترساری
51اردوگاه معتادین شهرستان ساریمهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانهظرفیت: 600 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 500 میلی گرم بر لیترBOD5: 250 میلی گرم بر لیترساری
52بازارچه گل و گیاه شاهزیدنصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.Oظرفیت: 25 متر مکعب در روزمشخصات آب ورودی:TDS> 2500 میلی گرم بر لیترمشخصات خروجی:mg/lit TDS<80آمل
53اکریلتابنصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.Oظرفیت: 30 متر مکعب در روزمشخصات آب ورودی:TDS> 3000 میلی گرم بر لیترمشخصات خروجی:mg/lit TDS<100 بهشهر
54مجتمع شیر و گوشت مهدشت (وابسته به بنیاد مستضعفان)طراحی سیستم تصفیه و راه اندازی تصفیه خانه بزرگترین دامداری استان مازندران و اولین دامداری کشور دارای خروجی تصفیه خانه استاندارد محیط زیستظرفیت: 500 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD: 13000 میلی گرم بر لیترBOD5: 6000 میلی گرم بر لیتراستان مازندرانگهرباران ساری 
55کشتارگاه دربال وابسته به  شرکت زربالعقد قرارداد تصفیه طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد ، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه با استفاده از سیستم رشد چسبیده و روش A2Oظرفیت:500 متر مکعب در روزمشخصات پساب ورودی:COD:4000 میلی گرم بر لیترBOD:2500 میلی گرم بر لیتراستان مازندرانشهرستان ساری

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با تیم پشتیبانی شرکت صدرآب در تماس باشید :

09119191911

09120215659

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *