نانوفیلتراسیون(NF)

نانوفیلتراسیون شکلی از فیلتراسیون است که غشاءها را به منظور جداسازی سیالات یا یون های گوناگون به کار می گیرد.

نانوفیلتراسیون به صورت اسمز معکوس ملایم تری عنوان می گردد، چرا که حفرات غشائی بزرگتری در مقایسه با غشاءهای اسمز معکوس دارد. به دلیل اینکه این غشاءها در فشار بسیار پایین تری کار کرده و برخی از مواد معدنی را از خود عبور می دهند، نانوفیلتراسیون می تواند در مواردی که حذف بالای مواد آلی مورد نیاز است و همچنین در حذف متوسط مواد معدنی کاربرد داشته باشد.

این روش قادر به تغلیظ شکر، نمک های دو ظرفیتی و پروتئین ها می باشد. مزیت این روش بر اسمزمعکوس این است که نانوفیلتراسیون معمولا در بازیافت های بالاتری کار می کند، در نتیجه در کل آب مصرفی، صرفه جویی خواهد شد که ناشی از سرعت جریان با غلظت پایین تر است. ولی این روش در مورد ترکیبات آلی با جرم مولکولی پایین مانند متانول، موثر نیست. نانوفیلتراسیون از نظر هزینه انرژی و دفع یون و ابعاد حفرات، در بین روش های دیگر شرایط بهینه ای را ایجاد کرده است. با یک نانوفیلتر می توان میزان غلظت یک باکتری را در یک محصول غذایی محلول به صفر رساند.

تصفیه آب به روش فرآیندهای غشایی نانو فیلتراسیون NF

دیدگاه ها غیر فعالند