چرا هوادهی برای تصفیه فاضلاب حائز اهمیت می باشد؟

هوادهی برای تصفیه فاضلاب

 در این فرآیند هوا به فاضلاب اضافه می شود تا تجزیه بیولوژیکی رخ بدهد و باعث رشد میکروارگانیسم ها می شود و با حذف موادآلی موجب تصفیه می گردد. بخش هوادهی، بخشی جدایی ناپذیر در اکثر سیستم های تصفیه فاضـلاب بیولوژیکی است.

برخلاف تصفیه شیمیایی که از مواد شیمیایی برای واکنش و تثبیت آلاینده ها در جریان فاضلاب استفاده می شود، تصفیه بیولوژیکی از میکروارگانیسم هایی که بطور طبیعی در فاضلاب ها وجود دارند استفاده می کند تا موجب تصفیه فاضلاب بشود.

 هوادهی چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

هوادهی برای تصفیه فاضلاب : در این فرآیند هوا به فاضلاب اضافه می شود تا تجزیه بیولوژیکی رخ دهد و با حذف موادآلی موجب تصفیه می گردد.

در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی، هوادهـی بخشی از فرآیند تصفیـه ثانویه است. فرآیند لجن فعال رایج ترین گزینه در تصفیه ثانویه است. هوادهی یک فرآیند لجن فعال می باشد که با پمپاژ هوا به داخل مخرن (حوضچه هوادهی) باعث رشد میکروارگانیسم ها در فاضلاب می شود.

هوادهی برای تصفیه فاضلاب : در این فرآیند هوا به فاضلاب اضافه می شود تا تجزیه بیولوژیکی رخ دهد و با حذف موادآلی موجب تصفیه می گردد.

طرزکار سیستم هوادهی

هوادهی برای تصفیه و تثبیت فاضـلاب اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها فراهم می کند. باکتری نیاز به اکسیژن دارد تا تجزیه بیولوژیکی رخ بدهد. اکسیژن عرضه شده توسط باکتری ها موجود در فاضلاب برای تجزیه مواد آلی حاوی کربن و تشکیل کربن دی اکسید مورد استفاده قرار می گیرد. بدون وجود اکسیژن کافی، باکتری ها قادر به تجزیه بیولوژیکی مواد آلی در یک زمان مناسب نیستند.

چرا هوادهی برای تصفیه فاضلاب حائز اهمیت می باشد؟

هوادهی مهمترین مولفه یک سیستم تصفیه با استفاده از لجن فعال می باشد. یک سیستم هـوادهی به خوبی طراحی شده تاثیر مستقیمی بر کیفیت تصفیـه فاضلاب می گذارد.

توزیع اکسیژن به طور مساوی و منبع کافی در سیستم هوادهی، کلید تصفیه فاضلاب سریع، بادوام، اقتصادی و موثر است.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند