پلی الکترولیت های آنیونی

پـلی الکترولیت های آنیونی -پلی اکریل آمید

پلـی الکترولیت های آنیونی پلیمر هایی هستند که برای کاهش میزان کدورت،
افزایش سرعت ته نشینی و برای کمک به مواد منعقد کننده یا به جای خود منعقد کننده ها در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار میگیرد. 

پلی الکترولیت های آنیونی برای کاهش میزان کدورت،افزایش سرعت ته نشینی و کمک به مواد منعقد کننده ها در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

از این مواد منعقد کننده برای زلال سازی تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی استفاده میشود.
پلی الکترولیت آنیونی یا پلـی اکریل آمید در آب شرب ، مواد غذایی و فاضلاب هـا قابل مصرف است.
پـلی اکریل آمید در آب حلال بـوده و محلول حل شـده در آن را به علت دارا بودن بار منفی ، منفی میکـند.
پلی الکترولیت ها بسته به نوع مصرف و تصفیه خانه ها در گرید های مختلف تولید میشـوند.

پلی الکترولیت های آنیونی برای کاهش میزان کدورت،افزایش سرعت ته نشینی و کمک به مواد منعقد کننده ها در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند