هدایت الکتریکی آب EC

هدایـت الکتریکی آب (EC)

هدایت الکتریکی یا کنداکتیویته آب نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است.
در واقع آب کاملا خالص، هدایت کننده جریان برق نیست.
چون یون های موجود در آب باعث انتقال جریان برق می شوند
از این رو بین هدایت الکتریـکی و غلظت کل املاح در آب رابطه‌ای وجود دارد.

واحد EC مو بر سانتی متر (mho/cm) است. (واحد مقاومت الکتریکی ohm  است
و چون هدایت الکتریکی عکس مقاومت است، از این رو واحد آن ohm می باشد).
مو بر سانتی متر عدد بزرگی است از این رو معمولا از واحد mho/cmµ، میکروزیمنس نیز می گویند.

هدایت الکتریکی آب EC : کنداکتیویته آب نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است.در واقع آب کاملا خالص، هدایت کننده جریان برق نیست.

در آب تقریبا خالص رابطه بین هدایت الکتریکـی و غلظت املاح به صورت زیر است:

Ec = 2TDS

وقتی غلظت ناخالصی ها در آب زیاد شود، یون ها بر روی حرکت یکدیگر اثر منفی گذاشته
و دیگر هدایت الکتریکی محلول با غلظت یون ها رابطه خطی نخواهند داشت.
در واقع رابطه بین TDS و EC برای هر نمونه آب فرق دارد
و بستگی به غلظت و نوع ناخالصی های موجود در آب دارد.
برای بسیاری از آب های شهری و طبیعی DS(mg/l)=1.55 می باشد.

هدایت الکتریـکی آب بر روی سرعت خورندگی آب و درجه یونیزاسیون نمک های آب تاثیر می گذارد،
بدین صورت که:

با افزایش EC یا TDS سرعت خورندگی آب افزایش می یابد.
به عبارت دیگر دو نمونه آبی که از لحاظ اکسیژن و PH در شرایط یکسان هستند آنکه EC بیشتری دارد تمایل خورندگی بیشتری دارد.

با افزایش EC، درجه یونیزاسیون نمک های موجود در آب کاهش می یابد.

 

استاندارد هدایت الکتریکی آب 

پارامتر

براي فرايندهايي در صنعت كه به آب با كيفيت بسيار بالا نياز ندارند

فرايندهاي صنعتی با كمترين حساسيت به کیفیت آب، بدون تصفيه و يا با حداقل تصفيه قابل استفاده مي‌باشند

هر نوع مصرفي در صنعت نيازمند تصفيه آب هستند و توصيه مي‌شود بيش‌تر براي مصارف آب خنككننده كه نيازمند تصفيه بالايي نمي‌باشند، بهكار روند

کشاورزی

آب شرب

هدایت الکتریکی

کمتر از 1000

مساوی یا کمتر از 2000

بیشتر از 2000

300

1000-2000

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند