MBR اصطلاحی است که برای فرآیندهای تصفیه فاضلاب استفاده می شود که در آن یک غشاء، به عنوان مثال یک اولترافیلترسیون، با یک فرآیند بیولوژیکی یکپارچه شده است؛ به طورخاص یک بیوراکتور رشد معلق می باشد.

تقریبا تمام فرآیندهای MBR امروزه از غشاء به عنوان یک فیلتر استفاه می کنند و مواد جامد را که توسط فرآیند بیولوژیکی تولید می شوند، حذف می کنند و در نتیجه پساب، شفاف و تصفیه شده حاصل می شود. بیوراکتور غشایی در اصل نسخه ای از سیستم لجن فعال معمولی (CAS) است. در حالی که در فرآیند CAS از یک ته نشینی ثانویه برای جداسازی جامد و مایع استفاده می کند، در حالی که یک MBR از یک غشاء برای این عملکرد استفاده می کند. این فرآیند تعدادی مزایا نسبت به کنترل فرآیند و کیفیت پساب را ارائه می دهد.

دیدگاه ها غیر فعالند