در این فرآیند هوا به فاضلاب اضافه می شود تا تجزیه بیولوژیکی رخ بدهد و باعث رشد میکروارگانیسم ها می شود و با حذف موادآلی موجب تصفیه می گردد. بخش هوادهی، بخشی جدایی ناپذیر در اکثر سیستم های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی است.

برخلاف تصفیه شیمیایی که از مواد شیمیایی برای واکنش و تثبیت آلاینده ها در جریان فاضلاب استفاده می شود، تصفیه بیولوژیکی از میکروارگانیسم هایی که بطور طبیعی در فاضلاب ها وجود دارند استفاده می کند تا موجب تصفیه فاضلاب بشود.

هوادهی چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی، هوادهی بخشی از فرآیند تصفیه ثانویه است. فرآیند لجن فعال رایج ترین گزینه در تصفیه ثانویه است. هوادهی یک فرآیند لجن فعال می باشد که با پمپاژ هوا به داخل مخرن (حوضچه هوادهی) باعث رشد میکروارگانیسم ها در فاضلاب می شود.

طرزکار سیستم هوادهی

هوادهی برای تصفیه و تثبیت فاضلاب اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها فراهم می کند. باکتری نیاز به اکسیژن دارد تا تجزیه بیولوژیکی رخ بدهد. اکسیژن عرضه شده توسط باکتری ها موجود در فاضلاب برای تجزیه مواد آلی حاوی کربن و تشکیل کربن دی اکسید مورد استفاده قرار می گیرد. بدون وجود اکسیژن کافی، باکتری ها قادر به تجزیه بیولوژیکی مواد آلی در یک زمان مناسب نیستند.

چرا هوادهی برای تصفیه فاضلاب حائز اهمیت می باشد؟

هوادهی مهمترین مولفه یک سیستم تصفیه با استفاده از لجن فعال می باشد. یک سیستم هوادهی به خوبی طراحی شده تاثیر مستقیمی بر کیفیت تصفیه فاضلاب می گذارد.

توزیع اکسیژن به طور مساوی و منبع کافی در سیستم هوادهی، کلید تصفیه فاضلاب سریع، بادوام، اقتصادی و موثر است.

دیدگاه ها غیر فعالند