اسید ها موادی ترش مزه هستند که توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز، و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه را دارد.

محلول آبی اسید ها یون های پروتون آزاد میکند وبا کربنات کلسیم به شدت واکنش می دهند ، بطوریکه کف میکنند و گاز کربنیک آزاد مینمایند.

برخی از اسیدهای مهم عبارتند از:

جوهرگوگرد (سولفوریک اسید)

جوهرگوگرد (سولفوریک اسید)

جوهرنمک (هیدروکلریک اسید)

جوهرنمک (هیدروکلریک اسید)

جوهر شوره (نیتریک اسید)

جوهر شوره (نیتریک اسید)

سیتریک اسید

سیتریک اسید

لاکتیک اسید

لاکتیک اسید

استیک اسید (Acetic Acid)

استیک اسید (Acetic Acid)

اسید اگزالیک (Oxalic Acid)

اسید اگزالیک (Oxalic Acid)

مقیلس درجه

مقیلس درجه

دیدگاه ها غیر فعالند