مراحل کلرزنی

مراحل کلرزنی در تصفیه آب

کلرزنی مقدماتی

بلافاصله بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه کلرزنی مقدماتی انجام می گیرد و به انعقاد و ته نشینی موادمعلق کمک کرده و راندمان کار صافی ها را افزایش می دهد.

کلرزنی نهایی

برای آب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه کلرزنی نهایی انجام می گیرد. این عمل باعث می شود که آب ورودی به شبکه توضیع همواره مقداری کلر باقیمانده را دارا باشد و از آلودگی های محتمل بعدی جلوگیری گردد.

کلرزنی مجدد

برای بهبود کیفی آب در شبکه های توزیع خیلی طویل، کلرزنی مجدد انجام می گیرد.

کلرزدایی

حذف کلر اضافی و کل کلر ترکیبی موجو در آب بعد از عمل کلرزنی را کلرزدایی می گویند. این عمل برای کاهش اثرات سمی کلر و ترکیبات آن انجام می شود. معمولا دو روش برای کلرزدایی استفاده می شود:

استفاده از دی اکسید گوگرد

این گاز می تواند به خوبی کلر آزاد، منودی کلرآمین، تری کلرید نیتروژن و ترکیبات پلی –n کلر را حذف کند.

کربن فعال

در این روش کلر و ترکیبات آن به کمک عمل جذب سطحی از پساب حذف می شوند.

در این روش معمولا از کربن فعال دانه ای یا گرانولی استفاده می شود. استفاده از ستون محتوی کربن گرانوله روشی موثر می باشد ولی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

مراحل کلرزنی : بلافاصله بعد از ورود آب خام به تصفیه خانه کلرزنی مقدماتی انجام می گیرد و راندمان کار صافی ها را افزایش می دهد.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند