تضفیه فاضلاب متشکل از یک سری فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد که باعث از بین رفتن باکتری ها و تصفیه فاضلاب می شود.

منابع پذیرنده تصفیه فاضلاب، منابع طبیعی(رودخانه، دریا، چاه ایزوله و…) یا سیستم اگو (تصفیه فاضلاب شهری) می باشد.

انواع روش های تصفیه فاضلاب:

  1. فرآیند فیزیکی

  2. فرآیند شیمیایی

  3. فرآیند بیولوژیکی

مراحل تصفیه فاضلاب:

در زیر توضیحاتی برای هر یک از فرآیندهای مختلف مشاهده خواهید کرد. هر فرآیند مطابق با مرحله تصفیه دارای یک هدف خاص می باشد.

 1- پیش تصفیه ( Pre-treatment):

در این مرحله قبل از ورود فاضلاب برای تصفیه، مواد جامد معلق و مواد درشت (شاخه و برگ و…) جداسازی می شوند و هدف آن جلوگیری ازانسداد لوله و یا خرابی در سیستم تصفیه خانه می باشد. مرحله پیش تصفیه می تواند به کاهش ساییدگی قطعات مکانیکی و افزایش عمر زیرساخت ها کمک کند.

2- تصفیه اولیه (Primary treatment):

تصفیه اولیه شامل نگهداری موقت فاضلاب در یک حوضچه ی ماند است که در آن مواد جامد سنگین (معلق) ته نشین می شوند، در حالی که روغن، گریس و مواد سبک تر روی سطح شناور می شوند. مواد شناور توسط اپراتور جمع آوری شده و فاضلاب (مایع) باقی مانده ممکن است تخلیه یا وارد مرحله بعد یعنی تصفیه ثانویه شود.

3- تصفیه ثانویه (Secondary treatment):

تصفیه ثانویه به طور کلی شامل انواع مختلفی از تصفیه بیولوژیکی است که هدف کلی آن از بین بردن موادآلی می باشد.

4- تصفیه سوم (Tertiary treatment):

تصفیه سوم در از بین بردن عوامل بیماری زا تمرکز دارد، اگرچه باعث کاهش مواد معدنی معلق نیز می شود. این مرحله در مواردی لازم است که فاضلاب برای آبیاری باغ ها یا کشاورزی استفاده شود، بدون ایجاد خطر برای سلامتی انسان توصیه می شود.